Trade Square, 681 Cheung Shan Wan Road

Fook Chuen Church of China

Trade Square, 681 Cheung Shan Wan Road-01